เลขที่พัสดุจัดส่งวันที่ 16/03/2560

เลขที่พัสดุจัดส่งวันที่ 16/03/2560

คุณภัทรปภา  กาสินธุ์พิสา   กาแฟ    Kerry       TSIT000204865

คุณอารีรัตน์  บุรมย์ศรี     กาแฟ     Kerry         TSIT000204385

คุณภูณัท ภาคโพธิ์    กาแฟ      Kerry        TSIT000204388

คุณจิราพร เที่ยงธรรม       กาแฟ      Kerry        TSIT000204390

คุณบุญรอด    กาแฟ      Kerry        TSIT000205011

คุณเกศินี    กาแฟ       Kerry       TSIT000205012

คุณธิวาภรณ์    กาแฟ       Kerry       TSIT000205013

คุณอรวรรณ  เกิดเอี่ยม    กาแฟ    Kerry          TSIT000205014

คุณธนวดี  เหมะซุลิน    กาแฟ     Kerry         TSIT000205015

ร้านSulbing    กาแฟ     Kerry         TSIT000205006

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com